วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

Lesson Study กระบวนการพัฒนาครู1

"การสร้างการเรียนรู้ที่ดีครูต้องรับผิดชอบในการวางแผนการจัดกิจกรรม และการสร้างการเรียนรู้ที่ดีนั้นครูต้องรับผิดชอบร่วมกัน"


หนึ่งในกระบวนการที่ช่วยในการพัฒนาครุผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถจัดการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายนั้น  ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาจะพัฒนาครูผู้สอนทั้งกระบวนการของ PLC : Professional Learning Community และกระบวนการ Lesson Study

ตัวอย่างการทำ Lesson Study ในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย


Lesson Study ภาษาไทย เรื่องคำลักษณะนาม ของพี่ๆ ชั้น ป.6 โดยครูฟ้า


ก่อนการจัดกิจกรรมในวันนี้ครูผู้สอนภาษาไทยได้ร่วมกันวางแผนในการออกแบบกิจกรรมร่วมกัน (BAR : Before Action Review)


หลังจากนั้นครูผู้สอนจะนำกิจกรรมที่ร่วมกันออกแบบนั้นไปใช้ในชั้นเรียนของตนเอง (ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้)

ขั้นชง : ครูมีบัตรคำจากนิทานชาดก จากพระไตรปิฎกตอน ฝูงนกทะเลาะกัน มาให้นักเรียนช่วยกันอ่านออกเสียงและอธิบายความหมายของคำนั้นๆขั้นเชื่อม : นักเรียนนำคำที่ได้มาจัดกลุ่มคำที่เกี่ยวข้องกัน  สัมพันธ์กัน แล้วร่วมวิเคราะห์ สังเคราะห์อภิปรายเกี่ยวกับกลุ่มคำนั้นๆ แล้วตั้งคำถามชวนคิดเชื่อมโยงสู่คำและลักษณะนามของคำนั้นๆ
ขั้นใช้ : นำคำจากการจัดกลุ่มคำนามและคำลักษณะนามมาใช้ในการเขียนเรื่องสร้างสรรค์ตามจินตนาการ (จะได้ชิ้นงานที่นำไปสู่การวัดและการประเมินผล)
และเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้วันนี้เสร็จ  ทีมครูจะช่วยกัน AAR (After Action Review) เพื่อการพัฒนาต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น