วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

ชิ้นงาน สื่อสารความเข้าใจ

กระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ คือ การได้ลงมือทำ  ได้ปะทะข้อมูล เพื่อตกผลึกความเข้าใจด้วยตนเอง  ซึ่งบทบาทของครูนั้นจะเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้  อยากทำ ด้วยการตั้งคำถามกระตุ้นคิด ท้าทาย เหมาะสมกับวัย  อีกทั้งผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพในการเรียนรู้อย่างเต็มที่

ทุกชั่วโมงของการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนจะได้ทำชิ้นงานเพื่อสื่อสารความเข้าใจทั้งที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมหรือหลักภาษาตามเป้าหมายของการเรียนรู้เสมอ

ตัวอย่างชิ้นงานที่นี่ไม่มีการสอบ เพราะประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง  ชิ้นงานคือการประเมินอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น