วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประเมินและสะท้อนตนเอง

การประเมินและการสะท้อนตนเอง ทำให้ผู้เรียนได้สะท้อนตัวตนของตนเองว่าสิ่งใดบ้างที่ทำได้ดีและสิ่งใดบ้างที่เราอยากพัฒนาตนเองเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้เข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น

: กิจกรรมนี้ใช้ทุกกลุ่มสาระวิชา ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกการมองตนและสะท้อนตน เพื่อการเข้าใจตน

บางชิ้นงานของนักเรียน (พี่ ป.๒ และ ป.๓)