วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ก้าวแรกกับการเรียนภาษาผ่านวรรณกรรม

ก่อนเข้าสู่การเรียนรู้เนื้อหาสาระ  ครูผู้สอนจะสร้างแรงเพื่อให้เกิดฉันทะ (ความอยาก) ในการเรียนรู้ โดยการเล่นสนุกกับการเรียนผ่านกิจกรรม "คาดเดาเรื่องราว เร้าแรงอยากเรียนรู้ สิ่งที่คิดอยู่คืออะไร"

ซึ่งครูจะนำชื่อเรื่องหรือภาพปกมาให้ผู้เรียนดู แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม " เห็นอะไรบ้าง  รู้สึกอย่างไร  แล้วคิดว่าเรื่องราวน่าจะเป็นอย่างไร"  หลังจากนั้นจึงให้ผู้เรียนเขียนเรื่องราวตามจินตนาการแล้วนำมานำเสนอแลกเปลี่ยนร่วมกัน

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ของห้องเรียน ป.6 สอนโดยครูสังข์ (นายนิคม  ศาลาทอง)
 

วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ภาษา...ผ่านบทเพลง

การเรียนรู้ภาษาอีกรูปแบบที่นักเรียนสนใจและสนุกกับการเรียนรู้ นั่นคือ "การเรียนรู้ภาษา..ผ่านบทเพลง"

เพราะ....บทเพลง......มีความงดงามในการใช้คำอย่างสร้างสรรค์ สื่อให้เห็นวิถีชีวิตหรือสถานการณ์ต่างๆ เพื่อน้อมนำมาสู่การเรียนรู้

แล้วเราจะเรียนรู้ได้อย่างไรล่ะ ?????
ไม่ยากค่ะ...มีขั้นตอนง่ายๆ
๑. คาดเดา
๒. อ่านและฟัง
๓. ฟังแล้วตีความเพื่อสร้างความเข้าใจ
๔. ถ่ายทอด
๕. เชื่อมโยงหลักภาษา

ขยายความเพิ่มค่ะ
๑. คาดเดา คือ การคาดเดาเรื่องราวที่น่าจะเป็น โดยครูกระตุ้นด้วยชื่อบทเพลง (เห็นชื่อนี้แล้วคิดอย่างไร เพราะอะไร)

๒. อ่าน คือ การอ่านเนื้อเพลง หลังจากอ่านเสร็จ ครูตั้งคำถามที่เชื่อมโยงพฤติกรรมสมองเพื่อกระตุ้นการคิด (กล่าวถึงอะไรบ้าง  เกิดที่ไหน เกี่ยวกับอะไร คิดเห็นอย่างไร สื่อถึงอารมณ์ ความรู้สึกใดบ้าง  เป็นต้น)

๓. ฟังแล้วตีความเพื่อสร้างความเข้าใจ คือ หลังจากนั้นค่อยฟังเพลงแล้ววิเคราะห์ร่วมกัน...จากเนื้อเพลงนี้เป็นการสื่อสารเกี่ยวกับอะไร รู้ได้อย่างไร คำแต่คำในเพลงมีความหมายอย่างไร (คำศัพท์ใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้)

๔. ถ่ายทอด คือ จากเพลงเราสื่อออกมาให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างไร ซึ่งงานนี้ต้องให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เช่น เด็กเล็กอาจจะวาดภาพ  เด็กโตอาจจะเป็นงานที่ยากขึ้น  มีความปราณีตละเอียดขึ้น เช่น ละคร เอนิเมชั่น  หรือสร้างสรรค์โดยการนำเสนอการร้องในแบบฉบับของนักเรียนเอง)

๕. เชื่อมโยงหลักภาษา ซึ่งครูมีเป้าหมายอยู่แล้วว่าบทเพลงที่นำมาใช้ในการเรียนรู้นั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหลักภาษาเรื่องอะไร ครูก็ออกแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ โดยที่ครูไม่ใช่ผู้สอน แต่ให้นักเรียนได้ลงมือและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

แต่สิ่งสำคัญของการจัดกิจกรรมนี้อยู่ที่การเลือกเพลงและการทำความเข้าใจในเพลงของครูผู้สอนนะคะ

ตัวอย่างบางบทเพลงค่ะ